foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla
(adresas A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus, kodas 191056771)
skelbia atranką dailės mokytojo pareigybei užimti

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla skelbia apie laisvą dailės mokytojo darbo vietą nuo 2017 m.
lapkričio 16 d.

Darbo krūvis – 10 kontaktinių valandų per savaitę 5–8 klasėse. 

Darbo sutartis – neterminuota. 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas ir dailės mokytojo kvalifikacija;
  • mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopiją.

Reikalingi dokumentai pateikiami iki 2017 m. lapkričio 13 d., 17.00 val.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos raštinę, siunčia registruotu laišku A. Jonyno g. 10, Alytuje arba elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, 2017 m. lapkričio 15 d., 15.00 val. kviečiami į pokalbį Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus kabinete.

Informacija teikiama tel. (8 315) 75 722 arba (8 315) 75 725.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas
Irma Jauneikienė

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybei užimti

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybei užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokyklos direktorius turi atitikti bent vieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 4.2 papunkčio reikalavimą, išskyrus 4.2.3 punkto reikalavimą turėti ne žemesnį kaip pakankamą vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkį.

3. Turėti ne žemesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

5. Ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

7. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

8. Išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

9. Būti susipažinusiam su įstaigos pagrindinės veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą. 

Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal formą (forma);

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendaciją (-as);

8. socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;

9. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių) sertifikato kopiją (-as);

10. ECDL pažymėjimo sertifikato kopiją (jeigu turi).

Pretendentai dokumentus  pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 31 d. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 306 kab., Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Tel. pasiteirauti (8-315) 55 142.

Konkursas paskelbtas 2017 m. rugsėjo 12 d.

Atranka vyks 2017 m. lapkričio 10 d.

Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai  – Irma Jauneikienė, tel. Nr. (8 315) 75 725, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas.

Gyvenimo aprašymo forma

Copyright © 2017 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla